Hírek


Meghívó 2010. október 24
2010. október 13. szerda, 07:32

O K T Ó B E R –  A  REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 

M E G H Í V Ó 

 

 „Krisztus, ki vagy nap és világ,

Minket sötétségben ne hagyj!

Igaz világosság te vagy,

Kárhozatra mennünk ne hagyj!”

(500. dicséret) 

 

 

 

 

Az „Europa”-club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közös rendezvényére hívjuk Testvéreinket. 

 

2010. október 24-én 17.00 órai kezdettel istentiszteletet tartunk.Az igehirdetés alkalmával emlékezünk az 1956-os magyar szabadságharcra. 

 

 

Ezt követően 17.30 órától a SOMOS zenekar vendégszereplését hallhatjuk

„Krisztus ki vagy nap és világ…”

címmel a református templomban (Dorotheergasse 16, 1010 Wien). 

 

A Somos zenekart többségében erdélyi lelkészek és teológusok alkotják, előadásukkal erdélyi protestáns dallamokkal gazdagítanak.   

Kászoniné Fejős Gabriella – hegedű

Miklós Alpár – hegedű

Kádár Gábor – brácsa

Juhász Ábel – nagybőgő

Kászoni Szilárd – ének

Bóné Katalin – ének

Kincses Olga - ének

Kátai Zoltán énekmondó és lantművész közreműködésével  

A gyülekezeti teremben a szeretetvendégség közösségébe hívjuk Testvéreinket.   

Kérésünk, hogy süteménnyel, szendviccsel, pogácsával járuljanak hozzá a szeretetvendégséghez. Továbbá  a  terítésben  is  számítunk  a  segítő  kezek  munkájára. 

Felhívás! Kérem azon vendégeinket, akik csak az előadást szeretnék meghallgatni, tartsák tiszteletben az istentisztelet csendjét és szentségét, a templomba csak 17.30 órakor jöjjenek be. Megértésüket előre is köszönöm.                                              

Karvansky Mónika ref. lelkésznő


 

Módosítás dátuma: 2010. október 14. csütörtök, 15:49
 
EMLÉKEZÉS 2010. nov. 6
2010. október 13. szerda, 07:52

Hatalmas Isten! Népek közé szórva, 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva!” 

Mikor másunk nem volt, csak könny és zsoltár, 

Otthont keresve hajlékunk Te voltál.

  

E M L É K E Z É S

 

  az ökumené szellemében a magyarok szimbolikus sírjánál Bad Deutsch-Altenburgban

2010. november 6-án, szombaton 15.00 órai kezdettel.

 

  Az ünnepi istentiszteleten Ft. Tőkés László hirdeti Isten Igéjének üzenetét.

A liturgia résztvevői: Herdics György apát, Kiss Miklós evangélikus lelkipásztor és Karvansky Mónika református lelkésznő.  

Dévai Nagy Kamilla és a Szent György Kórus a zene és az ének hangján szolgál a templomban és a kopjafánál.

  

„Bibliás ősök sírja fölött állva,  

Találjon e nép végre önmagára, 

Köszönjön meg mindent a „védő karnak” 

S légyen testvére magyar a magyarnak”!

  

A templomi istentiszteletet követően a temetőben, a sírnál dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere szól az emlékezőkhöz.

  

A hagyományhoz híven a szeretetvendégségre a Bad Deutsch-Altenburg-i parókián kerül sor.

  

„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva!” 

Add éljünk egymásért és senki ellen,  

Bárhol a földön, de Isten közelben!”

  

* * * * *

  „A por visszatér a  földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.”

(Prédikátor könyve 12,7)

  

November első hete mindenki szívében az emlékezés ideje a felmenőkre, a minden élők útján elmentekre. A temető csendje sokszor fájdalmas. A sírkő betűi a szeretettek nevén keresztül egy arcot, egy érintést, egy érzést hoznak elő. A sóhajok ez idő tájt mélyről fakadnak. De a temető csendjében hittel lépkedve Isten üzenete megérinthet mindnyájunkat. „Az én kegyelmem felragyog a poron!” Az isteni vigasztalás a fájdalmat képes emlékké, emlékkönyvvé, képpé formálni szívünkben, melyet hordozhatunk lélekben.

 

Mit üzen nekünk egy szimbolikus sír? A közös történelmét egy népnek. Az idegenbe vettetés súlyát. Az otthoni sírok messzeségét. Az összetartozás tényét. Hitet és bizodalmat, mert Isten kezéből nem eshetünk ki, bármilyen messze is sodort az élet szele az édes anyaföldtől.

 

  Az „Europa”-club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közös szervezésében.

 

Módosítás dátuma: 2010. október 14. csütörtök, 15:49
 
Visszatekintés és előretekintés
2010. április 15. csütörtök, 16:03

V I S S Z A T E K I N T É S

 „Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

(Péter első levele 4,7-11)

Kedves Testvérek!

Visszatekintve az elmúlt év eseményeire, Isten iránti hálaadással állapíthatjuk meg, hogy áldása gazdagon hullott ránk.  

Gyülekezetünk létszámban és alkalmakban is gazdagodott. A közösség szolgálataiban egyre több elkötelezett hívő veszi ki részét a keresztyén felelősség teljes tudatában.

2009 őszétől gyülekezetünk alkalmai bővültek, melyek a hívek kezdeményezése következtében születtek meg és az Úr Isten kirendelte hozzá az időt és lehetőséget.

Az imaközösség alkalma lehetőséget ad a fáradt léleknek az elcsendesedésre, a közösségben való imádkozás idején a feltöltődés, a felülről jövő erő megtapasztalására. Az egymásért, a gyülekezetért és annak minden tagjáért való imádkozás lehetősége felfoghatatlan áldások sorozatát indítják el lelki és közösségi életünkben. Ilyen megtapasztalás lehetőségét kínálja ez az alkalom. Ezúton is hívunk minden lelki fáradt, lelkileg erőtlen, Isten erejére és áldására áhító lelket az imaközösség idejére.

A női kör egy-egy szombati alkalma szintén új perspektívából tette lehetővé a közösség épülését. Az Ige fényében beszéltünk a nő szerepének fontosságáról a családban, egyházban és a társadalomban.

Meg kell említeni, hogy a szeretetvendégségek terített asztalánál is egy tettre kész csoport szolgál, fontosnak tartva a régi íratlan hagyományt, hogy mennyire fontos az egymás megvendégelése, az étel megosztása milyen örömre és hálaadásra indít. Mint már többször is mondtam, most újra ismétlem ezúttal írásban, minden egyes ilyen alkalom engedi megtapasztalni az öt kenyér és a két hal megszaporításának jézusi csodáját. Mikor mindenkinek jut és még marad is.

A honlapunk – www.reformatusok.com és a gyülekezeti körlevél bővítésével is nagyobb lehetőségünk volt a gyülekezet tagjainak a megszólítására és az újonnan érkezettek, a gyülekezetünket keresők befogadására.

Ünnepi alkalmaink is az Istentől kirendelt minőségi idő, az ünnepi idő közös eltöltését jelentették.A 2009-2014-es esztendőkre meghirdetett Kálvin év ünneplésébe mi is bekapcsolódtunk októberben és az istentisztelet, előadás, a szeretetvendégség közösségében hallhattunk a reformáció nagy alakjáról és a genfi egyetem örökségéről.

Hagyományosan részt vettünk az Európa-klubbal közös szervezésben Bad Deutsch Altenburgban ökumenikus szellemben tartott emlékezésen a magyarok szimbolikus sírjánál.Évről-évre több gyülekezeti tagunk látogat el erre a szép alkalomra.

Adventi ünneplésünket az Erdélyből érkezett gyermekek, szintén az Európa-klubbal szervezett közös adventi estünk, a hagyományos gyülekezeti karácsony emelte még ünnepélyesebbé és az egymás iránti testvéri szeretet határait kitolta az országhatáron túlra is. Adventi és karácsonyi ünneplésünk a szeretet, a meghittség, a testvériség, az elfogadás és a hit mélységének jegyében telt el.Az új év, 2010 téli hónapjai szintén sok alkalmat adtak a közös együttlétre, az istentisztelet alkalmán, a bibliaórák alkalmán, az imaközösségek alkalmán.

Tavasszal Dávid István vezetésével a Nagykőrösről érkezett énekkar elhozta közénk a genfi zsoltárok énekét és történetét. Szintén a Kálvin év jegyében ünnepeltünk együtt a Nagykőrösről, Magyarországról érkezett testvérekkel.

Májusban köszöntöttük hálás szívvel a szerető anyai szíveket. Egy lélekkel ünnepeltük Pünkösd áldott ünnepét.A nyári hónapokban sem maradt el tőlünk az Ige hirdetése. A hívő szívek az istentisztelet alkalmán, az imaközösség hetenkénti alkalmán adtak hálát megtartó Istennek.Volt öröm és ünneplés, esküvő és keresztelő is gyülekezetünkben a nyáron.

Most, az ősz közeledtével, pedig újra az összegyőjtés, a hívás, a megszólítás ideje érkezett el. Reménnyel és Istenbe vetett hittel tervezzük az egyházi alkalmak idejét.

Egyértelművé vált előttem és bízván abban, hogy előttetek is, Isten gazdag áldása rajtunk és kezünk munkáján, gyülekezetünkön, annak kicsinyein és nagyjain. 

 

E L Ő R E T E K I N T É S

„De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt.”(Habakukk 3:18)

Reménnyel, Istenben bízó szívvel tekintünk előre. Tervek és feladatok, új próba és új küzdelem – ahogyan dicséretünkben énekeljük – állnak előttünk.

Hagyományainkat, alkalmainkat új lehetőségek bővítik, melyek célja közösségünk életében a gyülekezetépítés és a misszió.

Ősztől egy keresztyén szellemiségben alakuló kultúrcsoportot hívunk életre, melynek célja a keresztyén irodalom megismerése. Idén Túrmezei Erzsébet életével és verseivel ismerkedünk, majd egy Adventi est keretében a gyülekezet elé hozzuk a költőnő verseit. Ezen építő és ismeretünket bővítő alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Örülnénk, ha minél többen részt vennének ebben az új körben.

„Október – a reformáció hónapja” címmel három vasárnapon keresztül megemlékezünk a reformáció szellemében Kálvinról, a magyar Kálvinokról, a genfi egyház életéről Kálvin korában. Vendégeket és előadókat fogadunk Felvidékről, Erdélyből ezen alkalmakon. Az érdeklődésen és a részvételen kívül számítunk a szervezésben keresztyén Testvéreink segítségére is.

Célunk Ausztria területén megkeresni a magyar református Testvéreket, hívni őket az ige hallgatására, a közös imádkozás, ünneplés alkalmára. Lehetőség szerint a távolabb élőket összefogni és házi istentiszteletek, bibliaórák alkalmával velük együtt lenni, hiszen Krisztus testének tagjai vagyunk mindnyájan. Elhívatásnak, az Úrtól kapott feladatnak érezvén és munkálkodván az Úr akaratában, Testvéreinknek is legyen lehetősége magyar nyelven az élő Isten igéjét hallgatni, lelki táplálékot nyújtani számukra is. 2010 a misszió éve, nekünk pedig erkölcsi kötelességünk a jézusi missziós parancsot teljesíteni, melyre épül az egyház. Csak a missziót folytató egyház az élő egyház, Krisztus élő és szolgáló teste.

A lelkigondozás, a családlátogatás, a beteglátogatás szolgálatát is szeretnénk aktívabbá tenni, melyben a lelkésznek a női kör tagjai is segítenek, feladatuknak érezvén a diakónia jelentőségét.

A konfirmációoktatás lehetőségét ajánlom a szülők figyelmébe. 13-15 éves gyermekeiket kérdezzék, hogy hitükről szeretnének e magyar nyelven vallást tenni Isten és a gyülekezet színe előtt 2011 Pünkösd ünnepén. A lehetőség adott a felnőtt konfirmációoktatásra is. Várjuk és hívjuk az oktatásra a fiatalokat és a felnőtteket is.

A találkozás reményében fejezem be soraimat, Isten gazdag áldását kívánván,

Karvansky Mónika református lelkész

 

Módosítás dátuma: 2010. szeptember 11. szombat, 22:02
 
IMAKÖZÖSSÉG
2009. október 16. péntek, 11:50

Csütörtökönként 18.30 órakor imaközösséget tartunk.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki a gyülekezet életéért, családjáért az imádság szavával közösségben az Úr előtt szeretne elcsendesedni, megtapasztalni az imádság ható erejét.


"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."
(1Tessz 5:16-18)

Módosítás dátuma: 2010. január 19. kedd, 13:02
 
<< Első < Előző 21 22 23 24 Következő > Utolsó >>

Oldal 24 / 24

Eseménynaptár

<<  Május 2017  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  910111213
151617181920
222324252627
293031    

Támogatók

Képek

Látogatás számláló

joomla 1.5 stats