Hírek


V I S S Z A T E K I N T É S - EGYÜTT LENNI JÓ!
2015. szeptember 11. péntek, 19:53

V I S S Z A T E K I N T É S - EGYÜTT LENNI JÓ!

 

„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Móz 1,31a)

 

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Ausztriai szórványban élő magyar honfitársaink!

 

Templomunk harangjai Isten meghívóját zengik szeptembertől újra délután 17.00 órakor a Bécs-Belvárosi református templomban az Ő Igéjét magyarul hallgatni kívánó, lélekben feltöltődésre vágyó, a gyülekezet közösségében testvérre találó híveink számára.

Immár hagyományosan és Isten iránti hálaadással készítettem el a 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti hónapok gyülekezeti életének és eseményeinek „lelki-leltárát”.

Öröm, szeretet, békesség töltött el, mikor a gyülekezet közösségében átélt ünnepi istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat gondolatban és lélekben felidéztem. Olyan csodálatos „eredményhirdetés” fogalmazódott meg benne, ami így hangzik:

„Jó volt együtt lenni!”, „Jó volt együtt ünnepelni és Isten áldásaiban közösen részesülni!”.

Ennek az isteni „jónak” a megtapasztalásában az a mennyei szeretet és tökéletes jó rejlik, ami már a teremtés hajnalán is a világot és az embert formálta. Ebben a jóban benne van Isten teremtő szeretete, megváltó kegyelme és megelégítő békessége. Ebben a jóban benne van mindez az isteni ajándék, mely a világ kezdetétől annak végezetéig a teremtettséggel, az emberiséggel, velünk volt, van és marad!

Ezeknek az Istentől kapott „jó ajándékoknak” lehettünk részesei mi is a gyülekezet közösségében az elmúlt 12 hónapban és hiszem azt, hogy hasonlóan csodálatos mennyei ajándékok készítettek el számunkra az elkövetkezendőnkre nézve is.

Jó kezdet – Az őszi hónapok - 2014 első őszi istentiszteletén a híres debreceni Kántus kórusa szolgált gyülekezetünkben Berkesi Sándor karnagy vezetésével. „Október, a reformáció hónapja” jegyében Isten szövetségének sákramentumai címmel prédikáció-sorozatot hallottunk a keresztség és az úrvacsora sákramentumáról Isten igéje alapján. A Reformáció ünnepe keretében vendég igehirdetőként köszönthettük gyülekezetünkben dr. Rákos Loránt zsinati tanácsost Felvidékről, aki az igehirdetés szolgálata mellett a „Búslatok” című új verseskötetét is bemutatta. Október végén emlékező istentiszteletet tartottunk és a „Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében mártír ifj. dr. Varga Zsigmondra, a bécsi magyarok lelkészére és a debreceni teológia diákjára emlékeztünk a Debreceni Hittudományi Egyetem professzoraival és diákjaival. A reformációi istentiszteleten az új borért és a reformációért adtunk hálát, megterítve az Úr szent asztalát. Az „Europa”-clubbal közösen szervezett hagyományos ökumenikus imaóra és koszorúzási ünnepséget, a hármas határ találkozót november elején tartottuk meg Bad Deutsch Altenburgban a magyarok szimbolikus sírja mellett.

A karácsonyi ünnepkörben hagyományos közös adventi estünkön az „Europa”-club tagjaival hallgattuk az adventi istentisztelet után a Violincello-Trio csellósainak komolyzenei koncertjét és a Jánossomorjáról érkezett Canto Excolo kórus karácsonyi énekeit Szabó Attila kórusvezető vezényletével. E szép adventi alkalmunkon tiszteletét tette dr. Perényi János Magyarország nagykövete, aki szívélyesen köszöntötte a hallgatókat. 4. advent vasárnapján családi istentisztelet keretében a gyülekezetünk gyermekei adták elő a karácsonyi betlehemes játékot, majd a gyülekezet együtt énekelte velük a Mennyből az angyal című karácsonyi éneket.

Így készültünk lélekben, a gyülekezet közösségében vendégeinkkel és gyermekeinkkel adventről-adventre a Karácsony ünnepére. Karácsonyi istentiszteleteinken az úrvacsora közösségében ünnepeltük Linzben és Bécsben is az Úr Jézus Krisztus születését és Istennek benne hozzánk bizonyított kegyelmét.

Az új esztendő első hónapja az ökumené jegyében kezdődött. 2015-ben Linzben és Bécsben a református gyülekezetek voltak az ökumenikus istentiszteletek házigazdái. Szép, bensőséges együttörvendezés volt mindkét alkalom keresztyén testvéreinkkel.

A böjti istentiszteletek a hit csodáját boncolgatták Isten Igéje alapján. Március 15-én gyülekezetünk ifjai és fiataljai „Márciusi ifjak” címmel emlékező ünnepi műsort adtak elő a templomban. Virágvasárnap pedig a pozsonyi református testvérgyülekezetünk lelkipásztorai látogattak el hozzánk és nt. Peres Zsuzsanna hirdette az igét. Nagypénteken a gyülekezeti teremben emlékeztünk Jézus Krisztus értünk vállalt keresztáldozatára és az úrvacsora közösségében részesültünk. Húsvét vasárnapján Linzben és Bécsben a gyülekezetek közösségében örvendeztünk a jó hírnek: Jézus feltámadt és él!

Pünkösd ünnepkörében májusban megünnepeltük hagyományainkhoz híven családi istentisztelet keretében az Anyák napját, mely alkalommal a gyermekeink énekekkel, versekkel és egy szál virággal köszöntötték gyülekezetünk édesanyáit, nagyanyáit és keresztanyáit. Pünkösdi istentiszteletünk alkalmával idén 2 fiatal és 2 felnőtt tett vallást hitéről és konfirmált, majd vett úrvacsorát a gyülekezet tagjaival. A konfirmációoktatást vasárnaponként tartottuk és a fiatalok a hit igazságaival ismerkedtek meg a Szentírás és Heidelbergi Káté alapján. Május végén a Templomok hosszú éjszakáján gyülekezetünket a magyar keresztyén értékek jegyében Handl György orgonaművész, gyülekezetünk kántora és Falus Anna operaénekes előadása mutatta be. Június utolsó vasárnapján az istentisztelet után bécsi magyar fiatal művészek előadásában élvezhettünk egy szép barokk koncertet a templomban Tegyei Zoltán csembaló-művész szervezésében. Majd a nyári gyülekezeti vendégség asztalai mellett kívántunk egymásnak áldott, szép nyári hónapokat.

Nyári istentiszteleteink is a fenti jelmondat jegyében teltek: jó volt együtt lenni! Az augusztusi nyári istentiszteletünk alkalmával Új kenyér ünnepén az úrvacsora közösségében részesültünk és megemlékeztünk az államalapításról, nemzeti ünnepünkről is.

Mindezek mellett a bibliaórák, személyes beszélgetések, a gyermek-istentiszteletek áldott alkalmai mélyítették a gyülekezeti tagok közötti ismeretséget és testvériséget. A keresztség sákramentumát is több ízben szolgáltattuk ki együtt örvendezve a családokkal. Ifjú házasok életére kértük Istennek áldását a közös életúthoz. A temetések és búcsúztatások alkalmával pedig Isten Igéjével vigasztaltunk szeretteiktől búcsúzókat. A szeretetvendégségeink áldott közösségei és a terített asztalok gazdagsága gyülekezeti tagjaink szolgálatát és keze munkáját dicsérik.

A fenti „lelki-leltár” bíztasson továbbra is mindnyájunkat, hogy Isten előtt kedves és jó, hogy gyülekezeti életünk az Ő nagy neve dicséretének és a testvéri szeretetnek jegyében folyik. Az elkövetkezőkre előre tekintve kérjük az Úr áldását az előttünk álló évre, mely legalább ilyen gazdag legyen hitben, szeretetben, reménységben, lelkiekben és az Ő áldásában. Ebben a reménységben várjuk és hívjuk régi és új Testvéreinket gyülekezeti közösségünkbe!

Karvansky Mónika, református lelkipásztor

Módosítás dátuma: 2015. szeptember 11. péntek, 19:58
 
NYÁRI GYÜLEKEZETI ÜNNEPSÉG
2015. június 25. csütörtök, 08:27

N Y Á R I  G Y Ü L E K E Z E T I   Ü N N E P S É G

 

M E G H Í V Ó

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2015. június 28-án 17.00 órától kezdődő istentiszteletre, ezt követően a 2015-ös esztendő első félévét bezáró

 

K O M O L Y Z E N E I   K O N C E R T R E

a XVII - XVIII. századi barokk jegyében

 

A műsorban Georg Friedrich Händel, Nagy Frigyes,

Johann Sebastian Bach művei szólalnak meg.

 

A felcsendülő művekben felfedezhetjük a teremtett világ sokszínűségének zenében való megfogalmazását, a féktelen játékosságtól egészen az elmélyült imádságig.

 

 

KÖZREMŰKÖDŐ FIATAL MAGYAR MŰVÉSZEK

 

Kis Réka - szoprán

Márkus Zalatnay Fruzsina - barokk fuvola

Ripka János - cselló

Tegyei Zoltán – csembaló

 

A koncerten Bécsben élő magyar művészek lépnek föl, akik a bécsi Zeneakadémia volt és jelenlegi növendékei. Az együttes valamennyi tagja számos sikeres koncertet adott már szólistaként, de kamaramuzsikusként is több jelentős helyszínen szerepeltek.

Repertoárjukat a XVII.-XVIII. század egyházi és világi zeneirodalmából válogatják. A templomi koncerten is e korszak remekműveit hallhatjuk.

***

 

NYÁRI VENDÉGSÉG

 

A templomi ünnepi istentisztelet és koncert után megtartjuk hagyományos nyári gyülekezeti vendégségünket az udvaron.

 

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk a szeretetvendégség alkalmára, a terített asztalok mellé.

 

A szeretetvendégséghez kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását szendviccsel, pogácsával, süteménnyel. Az előkészítésben segédkezőket 16.00 órára várjuk a gyülekezeti terembe.

 

Módosítás dátuma: 2015. június 25. csütörtök, 08:28
 
MEGHÍVÓ - ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
2015. május 07. csütörtök, 12:44


M E G H Í V Ó

 

A N Y Á K  N A P I   K Ö S Z Ö N T Ő


 


„Esti lenyugváskor, ha az ágyat bontja,


Összeteszi kezét mivelünk imára.


Istenem, Istenem, hajolj le hozzája.


És áldó két kezeddel áldjad, hosszan áldjad.


Az értünk fáradó, drága jó anyánkat.”  (Anyák napi köszöntő)


 


Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2015. május 10-én 17.00 órai kezdettel ünnepi istentiszteletünkre Anyák napja alkalmából.


Gyermekeink és ifjaink énekekkel, versekkel és egy szál virággal köszöntik fel az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, keresztanyákat.


 


A gyermekek főpróbájára 2015. május 10-én 16.00 órakor kerül sor a templomban.


Anyák napi arcfestésre is sor kerül majd.


Módosítás dátuma: 2015. május 07. csütörtök, 13:05
 
KONFIRMÁCIÓ GYÜLEKEZETÜNKBEN
2015. május 07. csütörtök, 12:44


K O N F I R M Á C I Ó  G Y Ü L E K E Z E T Ü N K B E N


 


Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról?


„Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.


És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.


(Református Keresztyén Kis Káté 51. kérdés-felelet)


 


Pünkösd ünnepén, 2015. május 24-én 17.00 órai kezdettel az ünnepi istentisztelet keretében négy ifjú keresztyén vallást tesz hitéről a Bécs-Belvárosi református templomban.
Pünkösd alkalmából megterítjük az Úr szent asztalát is és az úrvacsora közösségébe hívogatjuk Testvéreinket.


 


A templomi istentisztelet és a konfirmáció után a szeretetvendégség terített asztalánál ünnepelünk a gyülekezeti teremben és a templom udvarán.


Módosítás dátuma: 2015. május 07. csütörtök, 12:56
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 9 / 25

Eseménynaptár

<<  Június 2017  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3
  5  6  7  810
121314151617
192021222324
2627282930  

Támogatók

Képek

Látogatás számláló

joomla 1.5 stats